Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v
internetovém obchodu na stránkách eshop-rodas.cz a upravují vztah mezi
prodávajícím ( RODAS Naturalis Cosmetics  s.r.o. ,Na Balkáně 211, 250 92 Šestajovice, IČ 09048332, ) a kupujícím (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění). Veškeré prodávané produkty jsou dále označeny jako výrobky firmy RODAS.

II. Cena výrobků

Cena výrobků v internetovém katalogu eshop-rodas.cz je aktuální a platná.
Prodávající má právo změnit cenu výrobků bez upozornění kupujícího. Celková
hodnota přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny výrobků nemění.

III. Prostředky komunikace

Kupující i prodávající si hradí vzniklé
náklady spojené s komunikačními prostředky na dálku (telefon, email) dle
platných podmínek sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

IV. Objednávky výrobků

Kupující objednává výrobky nabízené
prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává
pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze
strany prodávajícího. K tomuto potvrzení vezme prodávající kontaktní údaje
zadané kupujícím při objednání výrobků.

V. Dodání výrobků

Při objednání výrobků prostřednictvím
internetového obchodu budou tyto výrobky doručeny prostřednictvím firmy Zásilkovna.

Kupujícímu se bude k ceně výrobků započítávat i odpovídající cena za dodání dle
aktuálního tarifu dopravce.

VI. Platební podmínky

výrobky budou dodány podle výběru platby při
objednání. výrobky lze zaplatit buď předem na účet a nebo budou výrobky dodány
na dobírku, platba tedy bude probíhat při předání výrobků kupujícímu 3. osobou
(přepravcem) výrobky zůstávají majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení
ceny výrobků.

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má
Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí výrobků. Toto
právo je podmíněno nákupem jako kupující (tzn. spotřebitel ve smyslu § 52 odst.
3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) prostřednictvím komunikačních prostředků na
dálku. Kupující má právo realizovat toto své právo doručením výrobků na vlastní
náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, kdy se kupující
rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • výrobky musí být nepoškozené,
   bez známek  opotřebení
  • výrobky musí být kompletní
   (včetně příslušenství,  návodu atd.)
  • výrobky musí být v původním
   nepoškozeném obalu

Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na
základě kupní smlouvy získal. Pokud to nelze (např. v mezidobí byly výrobky
zničeny nebo spotřebovány), musí kupující poskytnout finanční náhradu jako
protihodnotu toho, co nelze být vydáno. Pokud jsou vrácené výrobky poškozeny
jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody
a započít tak svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícím v
takovém případě vrací jen částečnou kupní cenu.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7
zákona, má prodejce právo pouze na náhradu skutečných nákladů spojených s
vrácením výrobků. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené
finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno
mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

  • na dodávku výrobků, které závisí
   na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • na dodávku výrobků upraveného
   podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, třeba i výrobků, které
   podléhají rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • spočívajících ve hře nebo
   loterii.

Peníze jsou vráceny platbou prostřednictvím
složenkou poukázanou na jméno a adresu kupujícího, nebo zasláním na účet
kupujícího.Výrobky zasílejte JEN Doporučeně, nikoliv na dobírku. Výrobky
zaslané na dobírku nebudou přijaty.

VIII. Odpovědnost za vady, reklamace

REKLAMAČNÍ  ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupené v internetovém obchodě eshop-rodas.cz . Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. K dodávanému zboží se vztahuje záruční lhůta v délce trvání 2 roky, pokud u příslušného zboží není poskytnuta záruční lhůta delší.

Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen tuto skutečnost ohlásit písemně na adresu prodávajícího prostřednictvím e-mailu na adresu rodas@rodas.cz nebo doporučeným písemným podáním. Oznámení je třeba učinit neprodleně po převzetí zboží, neučiní-li tak, platí, že zboží bylo předáno v pořádku.

Pro uplatnění reklamace je třeba:

-
doložit doklad o nákupu zboží

-
zabalit do originálního obalu, pokud to není možné, tak do obalu odpovídajícího povaze věcí

-mělo by být čisté a kompletní

- přiložit  přesný popis závady

Odkaz na reklamační formulář

V případě, že se jedná již o poškození zásilky, sepsat zápis s dopravcem zásilky.

Zboží reklamujte  na adrese:

 RODAS Naturalis Cosmetics s.r.o. , Na Balkáně 211, 250 92 Šestajovice

PROSÍME, ZBOŽÍ NEPOSÍLEJTE NA DOBÍRKU, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA.

Kupující má právo, aby byla vada na zboží v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo její části. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na slevu, výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické nebo písemné dohody, případně bude vrácena hotovost na bankovní účet kupujícího nebo vyplacena poštovní složenkou.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu   ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

IX. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou
zpracovávána jen v nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů č.101/2000 sb., v aktuálním znění. Data jsou bezpečně
uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení
dopravci pouze za účelem doručení výrobků zákazníkovi.

Kupující souhlasí s použitím jeho mobilního kontaktu pro marketingové účely
prodejce.

X. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní
podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí
vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 10. ledna 2013. Změny
vyhrazeny.